سمینار دوروزه ی ویژه مهندسین جدیدالورود برگزار شد.

سمینار دوروزه ی ویژه مهندسین جدیدالورود در سالن اجتماعات سرای سالمندان برگزار گردید. در این سمینارکه باتلاش امور
آموزش وپژوهش برگزار گردید، طی دو روز در دو نوبت صبح وبعدازظهر پنل های مرتبطی ارائه گردید.

طی روز اول سمینار ویژه ی مهندسین جدیدالورود، مهندس امید محمدی بازرس اداره کار ورفاه اجتماعی به ارائه مطالبی در رابطه با فعالیت های مهندسی وقوانین اداره ی کار مرتبط با فعالیت های مهندسی، چالش ها ونکات مرتبط پرداخت.

خانم مهندس آسوز شعبانی نماینده ی شهرداری مطالبی درباره ی وظایف وهمکاری های لازم ما بین مهندسین جدیدالورود وشهرداری ارائه داد.

در روز دوم سمینار نیز، مهندس جمال قناعت قوانین و وظایف مهندسین، چالش ها وراهکارهای لازم راتشریح نمود.

دکتر رشیدی نیز در پانلی دیگر به ارائه مسائل حقوقی مرتبط پرداخت. این سمینار مورداستقبال شرکت کنندگان قرار گرفت وخواستار تداوم چنین سمینارهایی شدند .