سمینار بررسی استراتژی موفقیت رهبران و شرکت های تاثیرگذار در جهان
سمینار بررسی استراتژی موفقیت رهبران و شرکت های تاثیرگذار در جهان
 
 مدرس : مهندس صباح فرشاد
 زمان: آذر 94
 جهت ثبت نام به آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید
 گواهینامه از طرف پارک علم و فناوری ارائه می شود