سمینار بازرسی جوش برگزار شد

سمینار بازرسی جوش با حضور اعضای سازمان در سنندج برگزار گردید.

این سمینار توسط شرکت بهینه پردازان خاورمیانه و با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

سمینار بازرسی جوش طی دو روز برای  اولین بار در سنندج با ارائه گواهینامه بین المللی asys  اسپانیا برپاشد.

دکتر فریدونی تدریس این دوره آموزش را برعهده داشت.

اعضاء شرکت کننده در این سمینار طی نظر سنجی خواستار تداوم  این کارگاهها همچنین اضافه نمودن بخش عملی به این دوره ها شدند .