سمینار ارزیابی نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، سمینار ارزیابی نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن با سخنرانی دکتر هوشنگ دباغ برگزار شد.

این سمینار توسط انجمن بتن با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و اداره کل راه و شهرسازی برگزار گردید.

برای اعضای سازمان که در این سمینار حضور داشتند، گواهینامه صادر می شود.