سمینار آموزشی قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مهندسی برگزار می شود

مهندس نادر گودرزی مدیر فنی و اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از برگزاری سمینار آموزشی قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مهندسی خبر داد.

وی در این رابطه اظهار داشت: سمینار آموزشی قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مهندسی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان برنامه ریزی و بودجه، دادگستری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کار و تعاون اجتماعی و شهرداری برگزار خواهد شد.

مهندس گودرزی با بیان اینکه نشست هماهنگی برای برگزاری این سمینار در محل سازمان برگزار شد افزود: شرایط حضور اعضا، مکان و زمان آن بزودی اطلاع رسانی واهد شد.