سمینار آموزشی استاندارد سازی

به استحضاراعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند
که اداره کل استاندارد استان کردستان درنظر داردجهت آشنایی کارشناسان سازمان با استاندارد سازی، اقدام به برگزاری سمینارآموزشی نماید.

در صورت تمایل به ثبت نام، به امورآموزش وپژوهش سازمان مراجعه یا با شماره 33564876 داخلی 117 تماس حاصل فرمائید.