سمینار آشنايي با حقوق مهندسي واهميت گزارش نويسي  برگزار شد

سمینار آشنايي با حقوق مهندسي واهميت گزارش نويسي توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در سالن شهید رجایی سرای سالمندان سنندج برگزار شد.

در این سمینار باحضور و استقبال اعضای سازمان در رشته های  عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی برگزار گردید.

دکتر هوشنگ دباغ مدیر آموزش و پژوهش سازمان طی سخنانی ضمن اعلام آمادگی سازمان برای برگزاری دوره های مورد نیاز و خواست اعضای محترم سازمان، برگزاری این دوره ها را جهت ارتقای دانش فنی و اعتلای حرفه مهندسی استان ضروری توصیف کرد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت مباحث حقوقی در حرفه مهندسی و جایگاه و نقش گزارش نویسی در این حوزه برگزاری این دوره را در این راستا توصیف کرد.

 مهندس محمدرضا محمدیان مدرس این سمینار نیز با اشاره به وجود نظارت بر عملیات اجرایی در کارگاههاي ساختمانی با توجه به ضرورت استحکام بنا و احداث اصولی ساختمان امري ضروري می باشد که دیدگاه موجود  باعث شده بیشتر افراد و بویژه عوامل اجرایی کارگاه هاي ساختمانی ، حضور مهندس ناظر در کارگاه ساختمانی راصرفا از حیث نظارت بر امور فنی و اجراي دقیق نقشه هاي طراحی و محاسباتی بدانند و این دیدگاه حتی در برخی ازمهندسان ناظر نیز وجود دارد که حوزه نظارتی خویش را صرفا مربوط به مسایل فنی ساختمان در حال احداث می دانند، برای این است که دقت در قوانین و آیین نامه ها ما را با تکالیف دیگري براي مهندسان ناظر در کارگاه هاي ساختمانی آشنا خواهد ساخت. که البته عدم اجراي درست آنها،  مسئولیت هایی را متوجه مهندسان محترم ناظر خواهد نمود.

کلیات مسئوليتهاي حقوقي و کيفري مهندسين ناظر، مبانى علمى مسئوليت مدنى، مقررات و نظامات دولتی درحوزه ساخت وساز، منابع مسئولیت مهندسان ساختمان، انواع محکومیت‌های مهندس ناظر، مسئولیت مدنی از مهمترین مباحث مطرح شده مهندس محمدیان در بخش اول این سمینار بود.

وی در بخش دوم به مطالبی درباره مهندسین ناظر، شرح وظایف وتعهدات پرداخت.

وی در این بخش درباره مهندسین ناظر، شرح وظایف و تعهدات، مهندسین ناظر، شرح خدمات ناظر هماهنگ کننده، شرح وظایف مجریان ساختمان ، ایمنی کارگاه ساختمانی و ... مطالبی را ارائه نمودند.

درباره اهمیت گزارش نویسی، اصول و فنون آن، گزارش مرحله ای مهندس، گردشکار اعمال نظارت مستند سازی و توصیه های شورای انتظامی از دیگر مطالب ارائه شده توسط مهندس محمدیان در این سمینار بود..