سمينار گودبرداري و سازه نگهبان در سقز برگزار شد

 

 سمينار گودبرداري و سازه نگهبان در سقز برگزار شد

  
روابط عمومي: سمينار گودبرداري و سازه نگهبان با تلاش گروه تخصصي عمران و کميته ژئوتکنيک و همچنين دفتر نمايندگي سازمان در شهرستان سقز با حضور اعضاي اين شهرستان برگزار ش .....   ادامه مطلب