سمينار و کارگاه لوله و اتصالات و گرمايش از کف برگزار شد

روابط عمومي : سمينار و کارگاه لوله و اتصالات گرمايش از کف توسط امورآموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان برگزار گرديد.

در اين کارگاه که با تلاش گروه صنعتي وحيد و گروه تخصصي مکانيک در محل سازمان برگزار شد، بيش از 70 نفر از اعضاي رشته مکانيک حضور داشتند.

در کارگاه لوله و اتصالات و گرمايش از کف ، نماينده گروه صنعتي وحيد درباره آخرين تکنيک ها و دانش لوله و اتصالات و گرمايش از کف مطالبي را ارائه نمودند.

درپاين اين سمينار به شرکت کنندگان گواهي حضور اهدا گرديد.