سمينار حقوقي مسئوليت مدني، جزايي و انتظامي مهندسين در شهرستان بانه برگزار شد

سمينار حقوقي مسئوليت مدني، جزايي و انتظامي مهندسين

در شهرستان بانه برگزار شد

 

روابط عمومي: سمينار حقوقي مسئوليت مدني، جزايي و انتظامي مهندسين در شهرستان بانه توسط دفتر نمايندگي اين شهرستان و گروه تخصصي عمران سازمان برگزار شد.

مهندس جمال قناعت عضو شوراي مرکزي و هيات مديره سازمان طي سخناني درباره مفاهيمي چون آئين نامه وشيوه نامه، طرحهاي عمراني وغيرعمراني، طرح و پروژه ،  نظارت مستمر و غيرمستمر، قراردادمالک وناظر، بررسي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ، آئين نامه ساختماني و کارشناسي ماده 27 توضيحاتي ارائه کردند.

مهندس قناعت در ادامه اظهارات خود به تعريف اخلاق مهندسي واکونومي پرداخت.

در ادامه اين نشست ، دکترعلي رشيدي(عضو حقوقدان شوراي انتظامي) توضيحاتي درباره جرم وارکان ثلاثه وقوع جرم همچنين اقسام مسئوليت مهندسين وتفاوت اشخاص حقيقي وحقوقي و نيزاحتساب مواعد ومدت اعتراض ارائه دادند.

 دکتر رشيدي در اين نشست تخلف مهندسين و احکام مربوط به آن را همراه با مقوله ديه موردبحث قرار دادند.