سمينار تکنولوژي لامپ هاي led  و آموزشي نرم افزارdialux  برگزار شد


روابط عمومي: سمينار تکنولوژي لامپ هاي led  و آموزشي نرم افزارdialux   در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان برگزار شد

اين سمينار توسط امور آموزش وپژوهش وواحد برق سازمان برگزار شد.

در سمينار   تکنولوژي لامپ هاي led  و آموزشي نرم افزارdialux   تعداد 35نفر از مهندسين در آن حضور داشتند.

شايان ذکر است اين سمينارها در جهت بازآموزي مطالب، جهت مهندسين عضو سازمان برگزار مي گردد.