ساعات حضور مشاورين مالياتي و حقوقي جهت مشاوره و پاسخگويي به سوالات مهندسين در سازمان

ساعات حضور مشاورين مالياتي و حقوقي جهت مشاوره و پاسخگويي به سوالات مهندسين در سازمان

 
 

        مشاور مالياتي                                                                                         مشاور حقوقي

 شنبه:  ساعت 8:30 الي 10:30                                                           يکشنبه:       ساعت 12  الي 14

دوشنبه:     ساعت 16 الي 18                                                               دوشنبه:       ساعت  18  الي 20

چهارشنبه:   ساعت 16 الي 18                                                              دوشنبه:       ساعت  18  الي 20