سازمان نظام مهندسي استان کردستان با انجمن پيمانکاران سليمانيه تفاهم نامه همکاري امضا کرد

 

سازمان نظام مهندسي استان کردستان با انجمن پيمانکاران سليمانيه تفاهم نامه همکاري امضا کرد

روابط عمومي : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان با انجمن پيمانکاران سليمانيه برسر همکاري هاي همه جانبه در زمينه هاي فني  مهندسي تفاهم نامه همکاري امضا کردند  ..... ادامه مطلب