زير ساختهاي شهري براي توسعه

زير ساخت هاي شهري براي توسعه

      "مهندس چيا اشرفي"               

روابط عمومي: بنظر ميرسد زيرساخت هاي شهر  ، روشهاي عملياتي، مديريت شيوه‌ها، و سياستهاي گسترده‌اي که همراه با تقاضاي اجتماعي و دنياي فيزيکي بر روي يکديگر اثر متقابل دارند و تسهيل حمل و نقل مردم و کالاها، تدارک آب جهت نوشيدن و ديگر استفادهاي گوناگون، دفع ايمن محصولات زائد جامعه، تدارک برق هر جا که احتياج شود، و انتقال اطلاعات درون و ميان جوامع را نيز در بر مي‌گيرد. همچنين زير ساخت، در عمومي‌ترين حالت، يک دسته از عوامل ساختاري به هم پيوسته مي‌باشد  که تکيه‌گاه اسکلت يک مجموعه  را فراهم مي‌آورد. اين واژه در زمينه‌هاي متفاوت معاني گوناگوني مي‌دهد،

زير ساختهاي شهر در واقع بستر توسعه شهر را فراهم مي کند اين جمله به چه معناست ؟ در واقع فراهم کردن بستر مناسب براي شهر عامل پايدارشدن توسعه است در نظر گرفتن زير ساختهاي شهر از پرهزينه ترين برنامه هاي مديريت  شهري مي باشد نتيجه اي که حاصل مي شود اين است که شهر توسعه مدار با شهر در حال توسعه جز از طريق زير ساختهاي شهري ان قابل تفکيک نمي باشد و خود اين موضوع يکي از پارامترهاي توسعه يافتگي وشهرنشيني در نظر گرفته مي شود براي اين گفته مي توان مثالهاي متعدد اورد از جمله شهري با طراحي مناسب  با تشويق  به پياده روي در معابر و خيابانهاي با کيفيت بصري مناسب و چشم نواز  و تونل تاسيسات براي انشعابات خدمات رسان

تاسيس وتوسعه  زير ساختهاي شهري به يک مديريت تخصصي و معتقد به اداره مدرن ومردمي شهر وابسته است و بدلايل بسيار  از جمله هزينه هاي سنگين همواره دولتها درقالب کمک هاي نرم افزاري وسخت افزاري به با مديريت شهري تعاملات ويژه داشته اند با اين حال چون نهاد شهرداري يک اداره عمومي و تقريبا خود درامد است در اينجا هنر مدير شهري نمايان مي گردد که چطور بتواند با دولت تعامل سازنده و توان متقاعد سازي در زمينه هزينه کرد هاي زير ساختي را از طريق بخش دولتي وتشويق بخش خصوصي با در نظر گرفتن سود مناسب مادي ومعنوي داشته باشد .

مديريت زيرساخت شهر در واقع فراي در نظر گرفتن خدمات اوليه شهري است و مي توان از ان بعنوان سکوي پرتاب و بستر ي موفق براي با کيفيت تر کردن زندگي شهروندان شهر خواهد بود تمام پروژه هاي مربوط به شهر  با تامين زير ساخت ان قابليت بازدهي و توسعه را ايجاد مي کند به تعبيري ديگر زير ساخت يک شهر تنها نمودهاي عيني خدمات شهري نيست بلکه يک مجموعه فرهنگي اجتماعي جامعه شناسي را مي طلبد تا بتوان از ان طريق فضاي ايجاد زير ساخت مناسب را ايجاد کرد قطعا با استفاده از ديد اجتماعي و احساس خدمت رساني و همچنين اعتقاد مديران شهر مي توان پيگير پروژهايي بود که عليرغم پنهان بودن  اوليه اما بستر رفاه و اسايش را براي شهروندان در پي دارد قطعا زير ساخت يک شهر، جامعه شناختي واجتماعي خواهد بود بعداز ان خدمات شهري بصورت مناسب در شهر تقسيم مي شود جداي از وجود برنامه که بسيار هم مهم است در مديريت يک کلانشهر ، در يک کلانشهر وجود برنامه مدون با درامد پايدار است که مي تواند مديريت زير ساخت مناسب خروجي اش باشد . بنظر ميرسد بدون کمک دولت زير ساختهاي شهرهاي در حال توسعه و جوان که شامل تمام شهرهاي کشور هم مي شود قابليت توسعه پايدار را ندارد همچنين اين حمايت جداي از تسهيل گري منابع پولي . در زمينه تشويق شهرداران به انجام پروژه هايي اصلي وسروسامان دادن به خدمات شهر درتمام نقاط شهر مي تواند به ايجاد بسترهاي مناسب توسعه شهر کمک شاياني کند .

 

عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان و مشاور طرحهاي عمراني