زمان و مکان برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی اسفند ماه 95

زمان و مکان برگزاری آزمون

رشته آزمون

ردیف


رشته آزمون : تاسيسات برقي (نظارت )

زمان و ساعت شروع فرآيند آزمون: 19/12/95-14:00 عصر-پنج شنبه

نام حوزه : مركزآموزش عالي علمي كاربردي سنندج يك آدرس حوزه: سنندج شهرك بهاران ميدان قانع بلواربوعلي سينا

رشته آزمون : تاسيسات برقي (طراحي )

زمان و ساعت شروع فرآيند آزمون: 20/12/95-8:30 صبح-جمعه

نام حوزه : مركزآموزش عالي علمي كاربردي سنندج يك آدرس حوزه: سنندج شهرك بهاران ميدان قانع بلواربوعلي سينا

تاسیسات برقی

1

رشته آزمون : تاسيسات مكانيكي (نظارت )

زمان و ساعت شروع فرآيند آزمون: 19/12/95-14:00 عصر-پنج شنبه

نام حوزه : مركزآموزش عالي علمي كاربردي سنندج يك آدرس حوزه: سنندج شهرك بهاران ميدان قانع بلواربوعلي سينا

رشته آزمون : تاسيسات مكانيكي (طراحي )

زمان و ساعت شروع فرآيند آزمون: 20/12/95-8:30 صبح-جمعه

نام حوزه : مركزآموزش عالي علمي كاربردي سنندج يك آدرس حوزه: سنندج شهرك بهاران ميدان قانع بلواربوعلي سينا

تاسيسات مكانيكي

2

رشته آزمون : عمران (نظارت )

زمان و ساعت شروع فرآيند آزمون: 19/12/95-8:30 صبح-پنج شنبه

نام حوزه : مركزآموزش عالي علمي كاربردي سنندج يك آدرس حوزه: سنندج شهرك بهاران ميدان قانع بلواربوعلي سينا

عمران (نظارت )

3

رشته آزمون : عمران (محاسبات )

زمان و ساعت شروع فرآيند آزمون: 20/12/95-8:30 صبح-جمعه

نام حوزه : دانشگاه پيام نورمركزسنندج آدرس حوزه: سنندج شهرك بهاران فاز1/17 خيابان نيمايوشيج

عمران (محاسبات )

4

رشته آزمون : عمران (اجرا)

زمان و ساعت شروع فرآيند آزمون: 19/12/95-14:00 عصر-پنج شنبه

نام حوزه : دانشگاه پيام نورمركزسنندج آدرس حوزه: سنندج شهرك بهاران فاز1/17 خيابان نيمايوشيج

عمران (اجرا)

5

رشته آزمون : معماري (نظارت )

زمان و ساعت شروع فرآيند آزمون: 19/12/95-8:30 صبح-پنج شنبه

نام حوزه : مركزآموزش عالي علمي كاربردي سنندج يك آدرس حوزه: سنندج شهرك بهاران ميدان قانع بلواربوعلي سينا

معماري (نظارت )

6

رشته آزمون : معماري (طراحي )

زمان و ساعت شروع فرآيند آزمون: 20/12/95-8:30 صبح-جمعه

نام حوزه : مركزآموزش عالي علمي كاربردي سنندج يك آدرس حوزه: سنندج شهرك بهاران ميدان قانع بلواربوعلي سينا

معماري (طراحي )

7

رشته آزمون : معماري (اجرا)

زمان و ساعت شروع فرآيند آزمون: 19/12/95-14:00 عصر-پنج شنبه

نام حوزه : مركزآموزش عالي علمي كاربردي سنندج يك آدرس حوزه: سنندج شهرك بهاران ميدان قانع بلواربوعلي سينا

معماري (اجرا)

8

رشته آزمون : نقشه برداري

زمان و ساعت شروع فرآيند آزمون: 19/12/95-8:30 صبح-پنج شنبه

نام حوزه : دانشگاه پيام نورمركزسنندج آدرس حوزه: سنندج شهرك بهاران فاز1/17 خيابان نيمايوشيج

نقشه برداري

9