زمان و مکان برگزاري مسابقه اندازيار

زمان برگزاري: شنبه 25/ 11/ 93 ساعت 14

مکان: سنندج - 1/19 بهاران - دانشگاه علمي کاربردي شماره يک (روبروي CNG )

موضوع:سه مبحث ازمباحث نظام مهندسي شامل مبحث 2 و 12 وقانون نظام مهندسي ساختمان

سوالات بصورت تستي و تشريحي مي باشد