زمان مراجعه قبول شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسان شهریور 95

زمان مراجعه قبول شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسان شهریور 95

 

قابل توجه افراد پذيرفته شده در آزمون كه شرايط اخذ پروانه اشتغال بكار را دارا مي باشند، لازم است جهت اطلاع از مدارك و انجام ساير مراحل جهت دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي از تاريخ 16/09/95 طبق برنامه زمانبندی در سایت www.kurdnezam.ir  به واحد صدور پروانه و عضویت سازمان مراجعه فرمایید.