زمان برگزاری کارگاه dig silent
کارگاهdig silent
زمان:دوشنبه 94/4/22 ساعت 16 الی
18 مکان:سازمان
هزینه:رایگان
همراه داشتن لپ تاپ الزامیست