روش های تحلیل در مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
روش های تحلیل در مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
 
 94 زمان : آبان ماه 
مدرس : دکتر کرمی ، مهندس محمدی 
جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید