رتبه دوم مسابقه طراحی نمای سیتی سنتر آبادان به معماران کردستانی رسید

مهندس محمد آزاد احمدی و مهندس سوران شکری اعضای گروه معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان رتبه دوم مسابقه طراحی نمای سیتی سنتر آبادان را کسب کردند.

این گروه طراحی در مسابقه طراحی نمای سیتی سنتر آبادان به عنوان یکی از پروژه های شاخص شهر آبادان باتوجه به فرایند بررسی طرح های ارائه شده و به موجب نظر هیات داوران این رتبه را کسب کرد.

 همچنین مهندس مجتبی مجیدی نیز عضو گروه طراحی سازه این پروژه بودند.

 2