راه اندازي پايگاه اينترنتي تخصصي مقررات ملي ساختمان

 

راه اندازي پايگاه اينترنتي تخصصي مقررات ملي ساختمان

 

 

 دفتر تدوين مقررات ملي ساختمان براي اولين بار اقدام به راه اندازي پايگاه اينترنتي تخصصي مقررات ملي ساختمان به آدرس www.nbri.ir به منظور ايجاد بستري جهت جلب مشارکت حداکثري مهندسان و ساير دست اندرکاران صنعت ساختمان در تدوين و بازنگري مقررات ملي ساختمان و تمايل هر چه بيشتر با جامعه حرفه اي فعال اين صنعت نموده است.

 

بدينوسيله از کليه مهندسان گرامي دعوت مي شود به منظور اطلاع از از آخرين ضوابط مقررات ملي ساختمان و مشارکت و تبادل نظر با مديران و تدوين کنندگان مقررات از وب سايت مذکور بازديد نمايند.