رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان : کردستان برای توسعه نیازمند حضور نظام مهندسی است

دکتر بهرام نصرالهی زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری کردستان بر حضور پر رنگ بخش خصوصی در روند توسعه کردستان تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: مسئولین استان تمام تلاش خودرا برای آماده نمودن بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی و مشارکت آنها در توسعه استان، بکار خواهند برد.

دکتر نصرالهی زاده از هرگونه طرح و راهکاری از جانب بخش خصوصی در جهت اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی استقبال کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با اشاره به پتانسیل توانمند سازماننظام مهندسی ساختمان استان کردستان و وجود بیش  از 6هزار عضو متخصص، اعلام داشت: مجموعه ی استان برای توسعه نیازمند ورود قدرتمند بخش خصوصی است وسازمان نظام مهندسی نیز پیشقدم این ورود خواهد بود .

دکتر نصرالهی زاده اظهار داشت. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان نظام مهندسی را مجموعه ای توانمند با پتانسل های والا می داند واز این سازمان دعوت می کند تا ایده ها و نظرات خود رابرای توسعه کردستان ارائه نماید.

وی با بر شمردن وضعیت کنونی استان، جهش بسوی توسعه را نیازمند وجود بسترهای اجتماعی جهت تسهیل این امر عنوان کردو افزود: وضعیت توسعه کردستان در شأن استان و پتانسیل های آن نیست و سازمان درتسریع روند توسعه استان وظیفه ای خطیر دارد.

وی نسبت به آینده استان کردستان ابراز خوشبینی کرد و از کلیه ی نخبگان جامعه بخصوص جامعه مهندسی دعوت کرد تا با احساس مسئولیت بیشتر روند توسعه کردستان تسریع نمایند.

دکتر نصرالهی زاده با تقدیر از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و تبریک به هیأت مدیره جدید خواهان جلسات و نشست های مشترک بیشتر شد.