رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان بر اهتمام به واحد صدور خدمات فني و مهندسي تاکيد کرد

 

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان بر اهتمام به واحد صدور خدمات فني و مهندسي تاکيد کرد

دکتر محمد صديق ثابتي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان بر لزوم اهتمام سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور به بخش صدور و ارتباط يا ديگر کشورها تاکيد کرد...... ادامه مطلب