دکتر مشتاق پژوهشگربرترگروه برق دانشگاه کردستان شد

 

دکتر مشتاق پژوهشگربرتر

گروه برق دانشگاه کردستان شد

 

 

روابط عمومي : عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان پژوهشگر برتر گروه برق دانشگاه کردستان شد.

دکتر جمال مشتاق دکتري برق ( قدرت ) دانشگاه باث انگلستان است که مديريت واحد آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسي کردستان را بر عهده دارد.

وي طي سالهاي گذشته ، چهارعنوان پژوهشگر برتر در رده هاي هاي گروه دانشکده و دانشگاه کردستان را نيز در کارنامه پژوهشي خود دارد.