دکتر لهونیان مدیرکل استاندارد استان کردستان شد
دکتر منصور لهونیان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان به عنوان مدیرکل استاندارد استان کردستان منصوب شد.
باحکمی از سوی مهندس نیره پیروزبخت ، رییس سازمان ملی استاندارد ایران ، دکتر منصور لهونیان بعنوان مدیر کل استاندارد کردستان فعالیت خود را آغاز کرد.
دکتر محمد صدیق ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ضمن حضور در مراسم تودیع دکترلهونیان این انتصاب را تبریک گفت.
دکتر ثابتی این انتصاب را نشان از توانمندی جامعه مهندسی استان کردستان دانست و برای دکتر لهونیان آرزوی موفقیت وسربلندی کرد.
دکتر منصور لهونیان دکتری مکانیک از دانشگاه شیراز و مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی خود را از دانشگاه های تربیت مدرس و صنعتی امیر کبیر اخذ نموده است.
وی نایب رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نیز می باشد.