دکتر قناعت برای سومین سال پیاپی خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور شد

دکتر جمال قناعت عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و شورای مرکزی سازمان کشور برای سومین سال خزانه دار این شورا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، در دویستمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضاء شورای مرکزی و روسای سازمان های نظام مهندسی استان ها در روز  چهارشنبه مورخ 1394/1/25 درساختمان شورا برگزارگردید، دکتر قناعت به اتفاق آرا بعنوان خزانه دار انتخاب گردید.

عضویت در هیات مدیره دوره های چهارم، پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، عضویت در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به مدت سه سال و  همچنین عضو اصلی دوره پنجم و ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از سوابق دکتر جمال قناعت بشمار می آید.