دکتر ثابتی نایب رئیس گروه تخصصی عمران نظام مهندسی کشور شد

دکتر محمدصدیق ثابتی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نایب رئیس گروه تخصصی عمران شورای مرکزی نظام مهندسی کشور شد.

در جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی که در ساختمان شورای مرکزی برگزارشد، دکتر ثابتی با اکثریت آرا نایب رئیس گروه تخصصی عمران شد.

در این جلسه مهندس حسن مجتبی زاده رئیس و دکتر کامبیز نرماشیری دبیر گروه تخصصی شد.

ریاست سابق نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمدت 4 سال، عضویت در هیات مدیره ششم و هفتم نظام مهندسی کردستان از سوابق حرفه ای دکتر ثابتی در سازمان نظام مهندسی می باشد.