دکتر ثابتی :  رعایت مقررات ملی ساختمان یک وظیفه همگانی است


رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان فعالیت کمیته ترویج مقررات ملی ساختمان را در مدارس استان کردستان در جهت نهادینه کردن این مقررات توصیف کرد.

دکتر ثابتی با اشاره به حضور اعضای سازمان درمدارس استان بخصوص مدارس حاشیه سنندج را اقدامی بزرگ از طرف سازمان دانست و تداوم اشاعه آن را در ساختن شهر و سکونت با اصول مهندسی مهم قلمداد کرد.

کمیته ترویج مقررات ملی ساختمان با حضور در مدرسه راهنمایی و دبیرستان نایسر سنندج به ارائه توضیحاتی درباره ی مقررات ملی ساختمان ، لزوم این رعایت و ادامه ی نکات مهم و کلیدی در زندگی روزمره در رابطه با مقررات ملی ساختمان پرداختند.

پیشتر این کمیته از مدارس سطح سنندج از جمله مدرسه راه دانش ، مدارس درخشان بازدید کرده بودند.