دکتر ثابتي:  اجراي شناسنامه فني ملکي ساختمان نيازمند بستر‌سازي اصولي است
 
 اجراي شناسنامه فني ملکي ساختمان نيازمند بستر‌سازي اصولي است
 
 
 روابط عمومي: دکتر محمد صديق ثابتي، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان اجراي شناسنامه فني ملکي ساختمان را منوط به انجام بسترسازي هاي لازم توصيف کرد.
دکتر ثابتي در تعريف شناسنامه فني و ضرورت آن اظهار داشت: «بنا بر تعريفي جامع و کامل از شناسنامه فني مي‌توان گفت که اين شناسنامه در واقع مجموعه اطلاعاتي از افراد و فرايندهاي غير انساني است که در پروسه توليد يک ساختمان حضور دارند و ساختمان بر اساس نوع طراحي و ساخت و مصالح به کار رفته در آن داراي هويتي مشخص و قابل اتکا مي‌شود.»
وي گفت: «يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين شناسنامه اين است که مي‌توان دانش و مهارت نيروهاي انساني حاضر در توليد ساختمان را شناسايي و مديريت کرد. در استان کردستان شناسنامه فني و ملکي در حال صدور است اما همچنان در حال بستر‌سازي براي اجراي بهتر و جامع‌تر اين بخش از قانون هستيم.»
دکتر ثابتي با اشاره به اين که يکي از عمده مسايلي که بر سر اجراي شناسنامه فني است عوامل فني و نوع و ميزان مهارت آن‌هاست گفت: «در حال حاضر بخش زيادي از نيروي انساني شاغل در اين صنعت مهارت کافي نداشته و گواهي مهارت فني ندارند. لذا جلساتي با سازمان فني و حرفه‌اي استان برگزار شده و در تهران نيز مباحث مرتبط با آن مطرح شده و تلاش مي‌کنيم تا از عوامل فني حاضر در استان به يک بانک اطلاعات جامعه برسيم تا کاستي‌ها و نقاط ضعف و قوت شناسايي شده و بر اساس آن برنامه‌ريزي صورت گيرد در غير اين صورت نمي‌توان اجراي قانون را به صورت شايسته دنبال کرد.»
وي به روابط عمومي سازمان کشور اعلام کرد: «بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته قرار است از ابتداي سال 1394 در استان کردستان تنها کساني در ساخت و ساز فعاليت خواهند کرد که از مهارت کافي برخوردار بوده و کارت و يا گواهينامه مهارت فني را داشته باشند.»