دومین همایش توسعه پایدار در راه سازی با رویکرد حفظ محیط زیست