دوره Abaqus  پیشرفته، امروز چهارشنبه 29/ 10/ 95  برگزار نخواهد شد

قابل توجه اعضای محترم سازمان:

 

دوره Abaqus  پیشرفته، امروز چهارشنبه 29/ 10/ 95  برگزار نخواهد شد.

زمان تشکیل دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.