برگزاری دوره ی مسئولیت مهندسین ناظر معمار در پروژه ها

دوره ی مسئولیت مهندسین ناظر معمار در پروژه ها ویژه اعضای گروه معماری در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

 دکتر وریا ژولیده تدریس دوره ی مسئولیت مهندسین ناظر معمار در پروژه ها را برعهده داشت.

دوره ی مسئولیت مهندسین ناظر معمار در پروژه ها با همکاری امور آموزش و پژوهش سازمان برگزار گردید.