دوره ی سیستم های ارت/نرم افزار روشنایی/گازرسانی به صنایع

دوره سیستم های ارت

مدرس: مهندس لهونیان

زمان: 15/2/94 ساعت 15:30

 

دوره گازرسانی به صنایع

مدرس : مهندس ربانی

زمان : 16/2/94 ساعت 15:30

 

دوره نرم افزار روشنایی

مدرس : عبید علیمحمدی

زمان: 22/2/94 ساعت 15:30

مکان برگزاری : سازمان