دوره ی تاسیسات برقی(شبکه های هوشمند و ریز شبکه های الکتریکی) دوره ی تاسیسات برقی(شبکه های هوشمند و ریز شبکه های الکتریکی)
نقشه راه انرژی ایران
مدرس: مهندس عارفی
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 15/ 6/ 96 ساعت 16:30
جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.