دوره ی تاسیسات برقی(شبکه های هوشمند و ریز شبکه های الکتریکی) دوره ی تاسیسات برقی(شبکه های هوشمند و ریز شبکه های الکتریکی)
نقشه راه انرژی ایران
مدرس: مهندس عارفی
جهت ثبت نام به امور آموزش وپژوهش مراجعه نمایید.