دوره ی آشنایی با نرم افزار ETABS16

دوره ی آشنایی با نرم افزار ETABS16

مدرس: دکتر سالار منیعی

زمان : 96/10/10 لغایت 96/11/29 (یکشنبه ها)

ساعت 16 الی 19

مکان: سالن جلسات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کردستان

جهت ثبت نام به مرکز ‌‌آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری

سازمان برنامه ریزی استان مراجعه فرمایید.