دوره ی آشنایی باعملکرد پمپ ها و منحنی های مشخصه  برگزار شد

دوره ی آشنایی باعملکرد پمپ ها و منحنی های مشخصه سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

دکتر ابراهیمی تدریس این دوره را برعهده داشت.
دوره ی آشنایی باعملکرد پمپ ها و منحنی های مشخصه با تلاش امور آموزش و پژوهش سازمان برگزار گردید.