دوره ی آشنایی باعملکرد پمپ ها و منحنی های مشخصه

قابل توجه اعضاء محترم گروه مکانیک:
دوره ی آشنایی باعملکرد پمپ ها و منحنی های مشخصه

مدرس: دکتر ابراهیمی

زمان برگزاری:  13 و 96/06/14

مکان: سازمان

جهت ثبت نام کلیک نمایید.