دوره گودبرداری در کارهای شهری از منظر ایمنی،حقوقی و اجرایی

قابل توجه ثبت نام کنندگان/

دوره ی
گودبرداری در کارهای شهری از منظر ایمنی،حقوقی و اجرایی

مدرس: مهندس نوذری

زمان:چهارشنبه(ساعت15)و پنجشنبه(ساعت8:30)  تاریخ 4و5/ 12/ 95

مکان:سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان