دوره گزارش نویسی در سنندج برگزار شد

دوره گزارش نویسی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در سالن راه وشهرسازی برگزار شد.

در این دوره مهندس جمال قناعت عضو هیات مدیره سازمان کردستان وخزانه دار شورای مرکزی به ارائه مطالبی در رابطه با

مسئولیت های مهندسی، تعاریف ،چارچوب ها و قوانین مهندسی و همچنین همیت و لزوم گزارش نویسی، اصول و فنون گزارش نویسی، چگونگی گزارش مرحله ای مهندسین و.... پرداخت.

دوره ی گزارش نویسی با تلاش امور آموزش وپژوهش سازمان وبااستقبال گسترده ی اعضای سازمان برگزار شد.

این دوره در شهرستانهای استان نیز برگزار شده بود.

امور آموزش وپژوهش سازمان باتوجه به استقبال اعضا از تداوم برگزاری این دوره خبرداد.