دوره پیشرفته آموزش نرم افزار Abaqus

دوره پیشرفته آموزش نرم افزار Abaqus

 

مدرس:خانم دکتر امانی

مدت دوره: 10 هفته

هزینه دوره:دویست هزار تومان

زمان شروع: چهارشنبه 29/ 10/ 95 ساعت15

جهت ثبت نام و تحویل فیش ثبت نامی به امور آموزش و پژوهش سازمان مراجعه فرمائید