دوره ورود به حرفه اجرا

تاریخ برگزاری دوره 96/9/13 تا 96/10/07

آزمون پایان دوره :96/10/13

 رشته های عمران و معماری

مدت برگزاری 76ساعت

مدرس  بصورت گروهی  

مجری آموزشی موسسه غیر انتفاعی  توسعه دانش

کمیته اموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان