دوره ورود به حرفه اجرا  ( جلسه چهارم  ) تاریخ برگزاری دوره96/9/22
رشته های عمران و معماری
مدت برگزاری:8ساعت
مدرس: مهندس وریا ژولیده
مجری آموزشی : موسسه غیر انتفاعی توسعه دانش
کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان