دوره ورود به حرفه اجرا  ( جلسه ششم ) دوره ورود به حرفه اجرا ( جلسه ششم )
مدرس: مهندس وریا ژولیده 
تاریخ برگزاری دوره96/9/28
رشته های عمران و معماری
مدت برگزاری:5ساعت
مجری آموزشی : موسسه غیر انتفاعی توسعه دانش
کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان