دوره ها، سمینارها وکارگاههای امورآموزش وپژوهش سازمان در زمستان 94

دوره هاو سمینارها وکارگاههای امورآموزش وپژوهش نظام مهندسی ساختمان استان کردستان  زمستان 94

گــروه معمــاری

 

موضوع دوره -کارگاه-سمینار

 

مدرسین

دوره یا کارگاه

مباحث حریق (مبحث سوم)

 

کارگاه آموزشی حرایم فرودگاه وقیف پروازی

 
نحوه ی کنترل کار ومراحل کاری ناظر هماهنگ کننده 

مهندس مهران حیدری-مهندس سوران متوسل

 

-

مهندس وریا ژولیده 

گــروه بــرق

موضوع دوره -کارگاه-سمینار

مدرسین

دوره یا کارگاه

    طراحی سیستمهای برق اضطراری

مهندس بهزاد ادهمی

گــروه عمـــران

موضوع دوره -کارگاه-سمینار

مدرسین

دوره یا کارگاه

تحلیل وطراحی دیوارهای برشی بتن آرمه

 

کلاس اختلاط بتن         

دکتر هوشنگ دباغ   

              

مهندس رشیدیان

سمینار

سمینارتغییرات و ویرایش آیین نامه 2800        

 

دکتر سروقدمقدم -دکتر فاروقی       

 

گــروه مکــانیـــک

موضوع دوره -کارگاه-سمینار

مدرسین

دوره یا کارگاه

اجرا ونظارت آسانسور

 

اجرای کانال کولر وتهویه ساختمان وبازشوها ودودکش

 

مهندس امید محمودی

 

مهندس علی  ثروت یاری

واحــد مجـــریان

موضوع دوره -کارگاه-سمینار

مدرسین

 

بیمه ومسئولیت مجری

جمشید علیرمایی(رئیس بیمه البرزشعبه سنندج)

گـــروه شهرســـازی

موضوع دوره -کارگاه-سمینار

مدرسین

دوره یا کارگاه

طرح انطباق کاربری اراضی شهرسازی 

 

GISدر شهرسازی

 

کارگاه آموزشی حرایم فرودگاه وقیف پروازی

دکتر  علیزاده-مهندس فرهاد لشکری  

 

مهندس کمالی

 

-

گـــروه نقشــه برداری

 

موضوع دوره -کارگاه-سمینار

مدرسین

نام دوره یا کارگاه

 

کارگاه آموزشی GIS در صنعت ساختمان

 

کارگاه کاربرد فتوگرامتری بردکوتاه  ومیکروژئودزی در صنعت ساختمان

 

دکتر مسگری

 

دکتر سلمان احمدی-مهندس کریم قادرمرزی

توضیحات:در صورت به حد نصاب رسیدن تعدادنفرات دوره هاوکارگاهها وسمینارها برگزار می 

- جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید