دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی (ویژه مجریان) دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی (ویژه مجریان)
مدرس : مهندس خالد کریمی
زمان : چهارشنبه 96/11/25 ساعت 19-15
مکان: سالن سازمان