دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی (ویژه مجریان) دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی (ویژه مجریان)
مدرس : مهندس هیوا سید یونسی
زمان : دوشنبه 96/11/23 ساعت 19-15
مکان: سالن سازمان