دوره نقشه های مسطحاتی و رقومی عملیات خاکی قابل توجه مهندسین رشته نقشه برداری
دوره نقشه های مسطحاتی و رقومی عملیات خاکی
ارتقا پایه 3به 2
مدرس: آقای سجاد حبیب پور
مدت دوره: 16ساعت
تاریخ برگزاری: 96/9/23تا 96/9/24
تاریخ آزمون :یکشنبه 96/9/26ساعت 11
مجری دوره : دانشگاه کردستان
کمیته اموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان