دوره مسئولیت مهندسین ناظر معمار در پروژه ها

امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار می کند:

دوره مسئولیت مهندسین ناظر معمار در پروژه ها

مدرس: دکتر وریا ژولیده


زمان: دوشنبه 16/ 12/ 95 ساعت 15

مکان: سالن اجتماعات سازمان