دوره مسئولیت مهندسین ناظر معمار در پروژه ها قابل توجه اعضای محترم گروه معماری
دوره مسئولیت مهندسین ناظر معمار در پروژه ها

جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش سازمان مراجعه فرمایید یا با شماره های سازمان 33564876 - 33564874  داخلی 117 تماس حاصل فرمایید